PUCH TUNING

Prima MS - VZ - N modeller

Der blev lavet orginal tuningssæt til Puch knallertet i 70érne. Her kan du læse om justering og vedligeholdelse af et tunsæt. OBS. Det er ikke lovligt at tune sin knallert i danmark. Kun til banebrug.

1 = NEDDROSLET knallertmotor i dansk
udførelse
2 = UDROSLET knallertmotor
3 = Knallertmotor med TUNINGSSÆT
4 = UDROSLET letvægtsmotorcykelmotor
5 = TUNET letvægtsmotorcykelmotor

MONTERINGSANVISNINGER

Af- og på monteringsarbejdet forudsætter renlighed og omhu. Samlingsrækkefølgen for delene fremgår af reservedelsoversigten.

 

Af- og på montering af topstykke

De 4 fastspændingsmøtrikker løsnes over kors. Forinden topstykket påsættes tørres tætningsfladen grundigt af, og topstykket fastspændes med følelse over kors.

 

Af- og på montering af cylinder og stempel

Ved afmontering undgås vold, idet plejlstangen kan blive bøjet med det resultat, at stemplet trykker i en af siderne, hvad der kan medføre blokering af motoren eller ødelæggelse af plejlstangslejet.

Til udtagelse og montering af laseringerne anvendes en egnet tang (fladtang), og stempelpinden udtages og monteres ved hjælp af en dorn. PÅSE at låseringen sidder rigtigt i rillen. Endelig stoppes en klud i krumtaphuset for at undgå, at der tabes noget ned deri. Der må ikke anvendes tvist. Stemplet monteres således, at et for stempel ringen vender mod udstødningen.

Inden cylinderen med det monterede indsugningsrør monteres, renses denne grundigt indvendigt og olieres. Desuden sørges for, at stempel ringens ender står ud for stoppet i stempelringsrillen. Når cylinderen er monteret, bør krumtappen drejes nogle gange rundt ved hjælp af svinghjulet for at forvisse sig om, at motoren drejer frit rundt. Cylinderens tætningsflade for topstykket tørres grundigt af, og toppakningen påsættes.

 

Af- og på montering af svinghjul

(Kun ved blæserkølede motorer).

Ved montering af svinghjul, blokeres krumtappen i krumtaphuset ved hjælp af et egnet stykke træ eller et blødt skruetrækkerskæfte, og svinghjulets fastspændingsmøtrik skrues af ved hjælp af en topnøgle (14 mm). Svinghjulet trækkes af ved hjælp af en aftrækker, PUCH specialværktøj nr. 050.7012

Ved påsætning af svinghjulet påses det, at notgangen i svinghjulet har fat i noten på krumtapsidetappen,

 

Af- og på montering af lydpotte

For at sikre at lydpotten sidder spændingsfrit, løsnes ved demontering først lydpotten i svinggaffelophænget før udstødsrøret tages af ved cylinderen. Ved montering fastspændes først udstødsrøret til cylinderen hvorefter lydpotten fastspændes i ophænget.

 

 TÆNDINGSJUSTERING

 

Kun en nøjagtig indstilling af fortændingen garanterer en maksimal ydeevne.

 

Afbryderkontaktafstand:

Afbryderkontaktafstanden skal være D,35 til 0,45 mm. Kontrol henholdsvis justering sker gennem åbningen i svinghjulet. Hvis en justering af afbryderkontaktafstanden er nødvendig, løsnes fastspændingsskruen, og afbryderkontaktpladen drejes ved hjælp af en skruetrækker, som sættes ind i indstillingsnoten. Ændres kontaktafstanden, skal tændingstidspunktet også kontrolleres.

 

Tændingstidspunkt (Billedet)

Den korrekte fortændings-indstillingsværdi er 0,6-0,8 mm, dvs. stemplet skal i tændingsøjeblikket være den opgivne værdi fra den øverste dødpunktstilling i motorens omdrejningsretning. Er fortændingen

korrekt indstillet, skal afbryderkontakten netop begynde at åbne sig i tændingsøjeblikket.

 

Åbner afbryderkontakten tidligere (for megen fortænding), drejes grundpladen – 3 fastspændingsskruer løsnes – i motorens omdrejningsretning.

 

Åbner afbryderkontakten senere (for lidt fortænding), drejes grundpladen imod motorens omdrejningsretning.

 

Magnetsvinghjulets (motorens) omdrejningsretning: set fra svinghjulssiden – modsat uret.

 

Desuden kan tændingstidspunktet justeres ved en ændring af afbryderkontaktafstanden (større afstand giver mere fortænding og omvendt).

 

Tændingsjustering anbefales det at lade foretage af en fagmand, som har specialværktøj

til rådighed, efter følgende retningslinjer: Måleværktøj PUCH specialværktøj

  1. 905.6.32.101.D med måle ur, skrues ind i topstykkets tændrørsgevind. Svinghjulsmagneten drejes

mod uret, indtil øverste dødpunktstilling nås. I denne position stilles måleurets

skala på “0”. Tændingslydsignal apparatet, PUCH specialværktøj nr.905.0.12.101.D, tilsluttes med den ene ledning til stel og den anden ledning til tændrørshætten.

 

Svinghjulsmagneten drejes – mod motorens omdrejningsretning – med uret – indtil afbryderkontakterne

begynder at lukke sig. (Ved omtalte lydsignalapparat vil der fremkomme en toneveksel mellem høj og lav. Ved anvendelse af et lysapparat vil lampen lyse kraftigere). I dette øjeblik skal måleuret vise den foreskrevne fortændingsværdi, 0,6-0,8 mm, dvs. at viseren på måleuret nu skal stå 0,6-0,8 mm før ”0” på instrumentskalaen. Er dette ikke tilfældet, skal en justering foretages efter de forannævnte retningslinjer.

 

 

 

 

KARBURATORJUSTRING (Billede)

Justering af karburatoren kræver indgående fagkundskab, hvorfor en afvigelse fra de angivne dysestørrelser frarådes. I de allerfleste tilfælde ligger manglende motorydelse ikke i selve karburatoren eller dennes

justering men derimod i andre fejl såsom forkert fortænding, tilstoppet udstødningsanlæg og luftfilter eller utæt indsugning (utæt ved filtertilslutningen eller karburatortilslutningen til indsugningsrøret eller indsugningsflangen ved cylinderen).

 

Til tomgangsjustering er karburatoren forsynet med en justeringsskrue. Justeringen foretages ved varm motor, og motoren justeres til moderat omdrejningstal – ikke for langsom tomgang.

 

 

GEARING

Der er følgende kædehjul til rådighed:

Fortandhjul MS VZ N Bagtandhjul MS VZ N
10 10 10 31 31 33
11 11 11 34 34
12 12 12 40 40 40
13 13 13 44

 

 

Udvekslingen afhænger af den ønskede sluthastighed og vælges således, at sluthastigheden opnås ved ca. 8.700 omdr./min. For at finde frem til det rigtige omdrejningstal og dermed den ønskede hastighed, anbefales anvendelse af en omdrejningstæller, reservedelnummer 359.1.53.031.0, eventuelt

i forbindelse med holder til styrmontering, reservedelnummer 328.2.53.531.0/02.

 

Af ovenstående skema fremgår, hvilke hastigheder der opnås ved anvendelse af de forskellige kædehjulskombinationer i de enkelte gear for typen ms med 2gears/3gears/4gears motor, typerne VZ og N med 3gears/4gears motor. (Hastighedsforskellen mellem ms, VZ og N ved samme udveksling ligger i dækdimensionen).

 

 

VEDLIGEHOLDELSE

 

Tændrør:

Elektrodeafstanden kontrolleres fra tid til anden og justeres til den foreskrevne værdi, 0,5-0,6 mm.

Er elektroden samt rummet omkring isolatoren og selve isolatoren belagt med sod eller slagger, fjernes denne belægning med en egnet skraber, og der renses efter med en stålbørste.

 

Trænger tændrøret til udskiftning, må det kun erstattes med et, der har. En varmeværdi som foreskrevet under “Tekniske data”. Når tændrøret monteres, skrues dette næsten helt i med hånden, og først

derefter spændes efter med en tændrørsnøgle.

 

Tænding:

Kun en nøjagtig indstilling af fortændingen garanterer maksimal ydeevne, og indstillingen skal derfor om kontrolleres med jævne mellemrum. Samtidig med tændingskontrollen foretages et eftersyn af afbryderkontaktfladerne for brændemærker. Er fladerne ujævne med kratere og forhøjninger,

skal afbryderkontakterne udskiftes. Aftagning af svinghjul, justering af afbryderkontakterne og fortændingen:

 

Karburator/ Luftfilter:

Fra tid til anden adskilles karburatoren og renses i benzin. Husk: dyserne må kun renses ved gennemblæsning – under ingen omstændigheder med ståltråd el.lign. Ved samling fastspændes dyserne med følelse.

 

Desuden behandles svømmerophænget med forsigtighed, idet deformation medfører en ændring af svømmerstanden. En væsentlig faktor for motorfunktionen er luftfilterets tilstand. Alt afhængig af hvor køretøjet anvendes, skal luftfilteret (papirfilterindsatsen)

tages ud og renses med jævne mellemrum. Rensningen foretages, ved at dækslet på filterhuset aftages, papirfilterindsatsen udtages og børstes med en blød børste og fornyes eventuelt. Inden samlingen renses filterhuset grundigt.

 

Lydpotter:

Lydpotten renses ligeledes med jævne mellemrum – ende stykket tages af (1 fastspændingsmøtrik, 11 mm gaffelnøgle), indsatsen tages af og renses nemmest ved udbrænding, f.eks. med en blæselampe, ende stykket med en skraber el.lign.

 

Fra tid til anden skal hele lydpotten aftages for d yderligere at rense d stødningsrøret og lydpottekappen.

 

Cylinder – Stempel – Topstykke:

Soddannelsen, som 2takts forbrændingsmotorer forårsager, og som sætter sig på forbrændingsrummet i topstykket, stempeltoppen og cylinderens udstødningskanal, virker med tiden forstyrrende på motorgangen – nedsætter motoreffekten.

 

Ved sodrensning afmonteres topstykket og cylinderen, sodaflejringen på topstykke og stempeltop fjernes med en stump skruetrækker eller en blød skraber, PAS PÅ ikke at ridse overfladen, da ridser fremmer sodaflejringen.

 

Stempeltoppen skal kun renses for skælagtige aflejringer. En jævn, tynd sodaflejring behøver ikke at blive fjernet.

 

HUSK: Inden rensning af stempeltoppen stoppes en klud i krumtaphuset – der må ikke anvendes tvist.

 

I øvrigt er det en absolut nødvendighed at sodrensningen foretages med største omhu,

Cylinderens udstødningskanal renses ligeledes for eventuelle sodaflejringer med en skraber el.lign.

PAS PÅ at cylindervæggen ikke beskadiges,

 

google-site-verification=2lqW6Z0Lm-cVst0hQBrG-UmVTO9tFggSqnNwrmMD-Bc